bergens skog- og træplantningsselskap

Her finnes noen utvalgte planer og rapporter  for byfjellene .

   
   
   
   
   

 
Bergens Skog og Træplantningsselskap
presenterte 2003 en rapport over
tilstandene på stier og turveiene på
Fløyen
.

 
Høringsutalelse for Løvstien.
 
Bruksplan for Fløyen har til hensikt å
vise hvordan Bergen Kommune mener
at Fløyen, som kanskje byens viktigste
friluftsområde, skal forvaltes i tiden
fremover. Vedtatt av bystyret 2003.

 
Byfjellstandard (2002) er utarbeideti
av Bergen kommune, Grønn avdeling
i samarbeid med Bergens Skog- og
Træplantningsselskap og Bergen
Turlag. Standarden er laget for å få
en enhetlig standard på det som
anlegges i byfjellene og for å kunne
gi publikum en veiledning på hvordan
det kan bygges.

 
Forvaltningsplan for Byfjellene Vest
ble vedtatt av bystyret i september 2005.

 
Norsk Natur Informasjon har foretatt
en grundig registrering av fugle og
dyrelivet innenfor plangrense for for-
valtningsplanen. Det er også samlet
inn opplysninger fra tidligere under-
søkelser/kartlegginger
.

 
Sommeren og høsten 2001 ble det
gjennomført en botanisk undersøkelse
av  områdene innenfor plangrense til
"Forvaltningsplan for byfjellene, del 2".
 
 
Forvaltningsplan for byfjellene, del 2
er en oppfølging av del 1 som ble
behandlet av Fritid og Kultur 31.08.95
.  
 
Ved utarbeiding av Forvaltningsplan
for Byfjellene Vest  har Byantikvaren
i 2003 på oppdrag fra Grønn etat
utarbeidet kulturminnegrunnlag for
planområdet.

 

.

 Bergens Skog- og Træplantningsselskap

Postadresse: Boks 116 Sandviken, 5812 Bergen

Telefon: 55 31 49 90

 Organisasjonsnr: 938 561 001

Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2006 produkt