bergens skog- og træplantningsselskap
Vedlikehold av veier
Det var ekstrem nedbør i Bergen flere ganger høsten 2005 og dette gikk utover turveiene på Fløyen.
Med den beskjedne støtten Skogselskapet får av komunen gikk dette ut over en slunken driftskasse.

 Ekstrem nedbør har ført til at eksisterende grøfter og stikkrenner/rør ikke har hatt kapasitet til å ta unna nedbøren. Dette har ført til relativt store skader på veiene flere steder. Ved Skomakerdiket flommet vannet over demningen og nedover veien da utløpet ikke var stort nok til å ta unna vannmassene. Dette hendte to ganger i løpet av høsten 2005. Påstandene om at vi nå vil oppleve ekstremvær oftere på grunn av endringer i klima, ser ut til å stemme. Langs Halfdan Griegs vei var det tilsvarende skader flere steder med samme årsak. Kapasiteten som Skogselskapet har til vedlikehold er kun tilstrekkelig til å drive «brannslukning», dvs. å reparere de verste skadene etter hvert som de oppstår.

Behovene til en økt satsning er dokumentert i Skogselskapets Rapport omTurveisregistreringer.
Uten en økt tilførsel av midler til denne del av Selskapets virksomhet vil forfallet fortsette med stadig mer synlige konsekvenser.

 Bergens Skog- og Træplantningsselskap

Postadresse: Boks 116 Sandviken, 5812 Bergen

Telefon: 55 31 49 90

 Organisasjonsnr: 938 561 001

Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2006 produkt