bergens skog- og træplantningsselskap

Styret 2008-2009

 

Styret 2008

 Gunnar Alsaker
Gunnar J. Alsaker

Martin Smith-Sivertsen
Styreleder Gunnar J. Alsaker
Bakerste rekke: Arne Sælen,  Anne Veim Kjos. Atle Engelsen, Tore Tollefsen. Erling Birkeland, Gunnar J. Alsaker
Fremste rekke: Anne Siri Lingaas,  Britt Hegdal

 

Medlemskomite & Dugnadskomite

 
Dugnadsgjengen i  arbeid
Mandat medlemskomite:
Arbeide med medlemsverving og medlemstiltak, guidete turer og internettsider.
Medlemmer 2007 : Atle Engelsen (leder), Erling Birkeland, Tore Tollefsen, Birthe Vatshelle Solum.
Mandat dugnadskomite: Tilrettelegging av dugnadsarbeid. Medlemmer 2007: Børre Liland (leder), Tore Tollefsen, Erik Ingvaldsen og Hans Jakob Engeberg.

Friluftskomiteen 

 

Gapahuk 
 
Mandat:
Arbeide med friluftsrettede tiltak med særlig vekt på turveier/stier og rekreasjonsmuligheter. For barn skal det spesielt arbeides med muligheter for lek på ski og med akebrett.
Medlemmer 2007: Elisabeth Jebsen Marek, Arve Bjørdal, Gunnar Oppheim, Arne Sælen og Martin Smith-Sivertsen.

Øvre Bleken Komiteen

 
Øvre  Bleken
Mandat:
Vern og restaurering av den historiske bygningsmassen som Selskapet eier: Hovedbygning og løe på Øvre Bleken, lade (løe), skogmesterbolig i Fjellveien og på Fløyen, samt foreslå bruk av bygningene som er i tråd med Selskapets ånd og formålsparagraf. Utarbeide kostnadsoverslag og forslag til finansiering og fremdrift for de enkelte prosjekter.
Medlemmer 2007: Astrid Mohn (leder), Arne Sælen, Jo Gjerstad, Børre Liland, Axel Ingvaldsen, Erik Næsgård og Elisaebth Jebsen Marek.
Det er i tillegg etablert en egen Finans- og Byggekomite som ligger under Øvre Bleken komiteen: Gunnar Alsaker, Erik Nærsgård, Martin Smith-Sivertsen og Jørgen Frønsdal.

 

Skogkomiteen

  
Tømmer hogst på Fløien
 Mandat:
a)Komiteen skal være styrets rådgiver i skogfaglige spørsmål.
b)Sammen med skogmester skal komiteen se til at Selskapet følger vedtatte standarder for et bærekraftig skogbruk,slik det framgår av Levende Skog samarbeidet.
c)Komiteen skal utarbeide forslag til områdevise driftsplaner i tråd med Selskapets overordnede strategier og skogbruksplan.

Medlemmer 2007:  Bernt-Håvard Øyen (leder), Martin Smith - Sivertsen, Axel Ingvaldsen og Tormod Jacobsen.

 

Kulturminnekomiteen

 
Mandat:
Arbeide med registering ,vern og restaurering av kulturminner i Selskapets forvaltningsområde, herunder bygningsrester, veianlegg, demninger og andre
spor av menneskelig aktivitet. Utarbeide kostnadsoverslag og forslag til finansiering og framdrift for de enkelte prosjekter.
Medlemmer 2007: Åse Vaag, Erling Birkeland, Dag Sletten, Anne-Siri Lingaas og Øivind Øvrebotten.

 Bergens Skog- og Træplantningsselskap

Postadresse: Boks 116 Sandviken, 5812 Bergen

Telefon: 55 31 49 90

 Organisasjonsnr: 938 561 001

Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2006 produkt